17. June 2024

Výpočet energetickej hodnoty a nutrientov

V prípade potreby vám spracujeme výživové údaje

Aké výživové údaje je potrebné uvádzať?

Príslušné ustanovenia: články 13, 30, 32, 34 a 44, prílohy IV a XV

Povinné výživové údaje musia obsahovať všetky tieto údaje: energetická hodnota a množstvo tuku, nasýtených mastných kyselín, sacharidov, cukrov, bielkovín a soli. Energetická hodnota musí byť uvedená v kJ (kilojouloch) aj v kcal (kilokalóriách). Najskôr musí byť uvedená hodnota v kilojouloch, za ktorou nasleduje hodnota v kilokalóriách. Môže sa použiť skratka kJ/kcal.

Poradie uvedenia informácií musí byť takéto:
energetická hodnota, tuky, z toho nasýtené mastné kyseliny, sacharidy, z toho cukry, bielkoviny, soľ

Uvedené údaje sa prezentujú v podobe tabuľky s číslami pod sebou, ak to priestor dovoľuje. Ak priestor nedovoľuje uviesť informácie v podobe tabuľky, môžu sa uvádzať v riadkoch.

Príklad označenia

Na výživové údaje sa uplatňujú ustanovenia týkajúce sa minimálnej veľkosti písma, pričom príslušné údaje sa musia vytlačiť písmom takej veľkosti, že stredná výška písma je väčšia ako 1,2 mm alebo sa rovná 1,2 mm. V prípade balení alebo nádob, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 80 cm2, musí byť stredná výška písma minimálne 0,9 mm. Stredná výška písma je vymedzená v prílohe IV k nariadeniu.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45). Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671. C 196/6 SK Úradný vestník Európskej únie 8.6.2018

Od povinného označovania výživovej hodnoty sú oslobodené potraviny v baleniach alebo nádobách, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 25 cm2 (bod 18 prílohy V, pozri časť 3.6.1) Ak je energetická hodnota alebo množstvo živín vo výrobku zanedbateľné, informácie o týchto prvkoch možno nahradiť tvrdením, ako napríklad „obsahuje zanedbateľné množstvá…“, ktoré sa uvádza v tesnej blízkosti výživových údajov (v súvislosti s pojmom „zanedbateľné množstvo“ pozri časť 3.2.2). Niektoré výrobky sú oslobodené od povinnosti uvádzať výživové údaje (pozri časť 3.6.1).

Zdroj: ŠVPS SR

error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');