1. April 2023

Audit

Povinnosť overovania funkčnosti systému vyplýva z Nariadenia ES 852/2004 kap.2 čl.5

Účelom auditu je pravidelné overovanie a vyhodnocovanie systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín (HACCP) za účelom zistenia zhody prípadne nezhody.

Audit zvyčajne zahŕňa: čistotu priestorov, dodržiavanie osobnej a prevádzkovej hygieny, kontrolu plnenia postupov správnej výrobnej praxe a HACCP.

Z vnútorného auditu je vyhotovený záznam, ktorý obsahuje konkrétne závery z auditu s plánom nápravných opatrení (zodpovedné osoby, termíny a pod.).

Všetky náznaky nezhôd musí audítor zaznamenať a preveriť. Informácie zistené z pohovorov musia byť preverené fyzickým zisťovaním. Po preverení všetkých činností audítor preskúma a zhrnie všetky svoje zistenia. Zistené nezhody musia byť identifikované v zmysle špecifických požiadaviek súvisiacich dokumentov, podľa ktorých bola previerka vykonaná.

Neváhajte využiť naše služby spolu s HACCP školením personálu, zameraným na praktickú časť veci.

S auditom je možné začať v akejkoľvek fáze prevádzky, aj pred prvým otvorením zariadenia.

V prípade potreby je možné následne aktualizovať HACCP plán.

Mám záujem o vykonanie auditu:

    error: Chránený obsah