17. July 2024

Zdravotná spôsobilosť na pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicko závažných činností

Zdravotná spôsobilosť je stav, v ktorom je človek schopný vykonávať určitú činnosť bez ohrozenia svojho zdravia alebo zdravia iných. V prípade pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicko závažných činností v potravinárstve je zdravotná spôsobilosť obzvlášť dôležitá, pretože títo pracovníci prichádzajú do kontaktu s potravinami, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu.

Základná legislatíva

Na Slovensku je zdravotná spôsobilosť pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicko závažných činností v potravinárstve upravená zákonom č. 152/2004 Z. z. o potravinách a tabakových výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“). Podľa tohto zákona je každý pracovník vykonávajúci epidemiologicko závažnú činnosť v potravinárstve povinný pred začatím výkonu tejto činnosti preukázať svoju zdravotnú spôsobilosť.

Epidemiologicko závažná činnosť

Epidemiologicko závažnou činnosťou sa rozumie činnosť, pri ktorej môže dôjsť k prenosu zoonóznych, transmisivných alebo iných ochorení na ľudí prostredníctvom potravín alebo potravínových surovín.

Zdravotná spôsobilosť

Zdravotná spôsobilosť pracovníka vykonávajúceho epidemiologicko závažnú činnosť v potravinárstve sa posudzuje na základe lekárskej prehliadky. Lekárska prehliadka sa vykonáva u lekára pre pracovné lekárstvo a toxikológiu.

Lekárska prehliadka

Lekárska prehliadka pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti pracovníka vykonávajúceho epidemiologicko závažnú činnosť v potravinárstve sa vykonáva v rozsahu:

  • anamnéza
  • fyzikálne vyšetrenie
  • laboratórne vyšetrenia

Anamnéza

Anamnéza zahŕňa otázky o zdravotnom stave pracovníka, jeho rodinnej anamnéze, o jeho pracovných podmienkach a o jeho kontakte s chorobami prenosnými potravinami.

Fyzikálne vyšetrenie

Fyzikálne vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie kože, slizníc, dýchacích ciest, tráviaceho traktu, močových ciest a iných orgánov a systémov.

Laboratórne vyšetrenia

Laboratórne vyšetrenia zahŕňajú vyšetrenie krvi, moču, stolice a ďalších biologických vzoriek.

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti

Lekár na základe výsledkov lekárskej prehliadky posudzuje zdravotnú spôsobilosť pracovníka vykonávajúceho epidemiologicko závažnú činnosť v potravinárstve.

Zdravotne spôsobilí pracovníci

Lekár posudzuje pracovníka ako zdravotne spôsobilého, ak:

  • nemá žiadne ochorenie alebo poruchu, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí prostredníctvom potravín alebo potravínových surovín
  • nemá žiadnu infekciu, ktorá by mohla byť prenášaná potravinami

Zdravotne nespôsobilí pracovníci

Lekár posudzuje pracovníka ako zdravotne nespôsobilého, ak:

  • má ochorenie alebo poruchu, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí prostredníctvom potravín alebo potravínových surovín
  • má infekciu, ktorá by mohla byť prenášaná potravinami

Zdravotná spôsobilosť pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicko závažných činností v potravinárstve je dôležitou súčasťou prevencie prenosu ochorení prostredníctvom potravín.

error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');