17. July 2024

Legislatíva

V Slovenskej republike je bezpečnosť potravín realizovaná na základe legislatívnych predpisov, ktoré sú harmonizované s legislatívou EÚ, čiže spoločného trhu s potravinami.

Zákon č. 152/1995 Z.z. z 27. júna 1995 o potravinách, novelizovaný zákonom č.349/2011. Upravuje podmienky výroby potravín a ostatných požívatín, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu. Nadstavbou nad týmto základom je uplatňovanie bezpečnostného systému prezentovaného systémom HACCP, vlastnou samokontrolou. Ide o najcitlivejšiu oblasť z dôvodu maximálneho pôsobenia ľudského faktoru, ktorý môže najvýraznejšie ovplyvniť bezpečnosť potravín.

Predpis č. 533/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie (ES) č. 178/2002 európskeho parlamentu a rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.

Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v znení neskorších predpisov.

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu.

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré  osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (Oznámenie č. 4/2008 Z.z.).

Vyhláška 97/2018 Z. z., z 19. marca 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výnos MP SR a MZ SR z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu SR.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS v platnom znení.

Výnos č. 557/1998- 100, ktorým sa vydáva ôsma hlava druhej časti Potravinového Kódexu – Zásady správnej výrobnej praxe.

Vyhláška MP a RV SR č. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách v platnom znení.

Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

… ďalšie právne predpisy nájdete na stránkach ÚVZ SR, alebo zvoľte nižšie (odkaz sa otvorí v novom okne):

error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');