17. June 2024

Pokrmy a nápoje do vlastných obalov?


Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania (ZSS) môžu podávať jedlo a nápoje do vlastných obalov spotrebiteľov, ale na vlastnú zodpovednosť.
Musia pritom dodržiavať prísne hygienické predpisy a mať zavedený systém HACCP.

Prevádzkovateľ ZSS nemôže ovplyvniť hygienický stav a vhodnosť obalov prinesených spotrebiteľmi. Preto je dôležité, aby spotrebitelia používali čisté a hygienické obaly vhodné na styk s potravinami.

Prevádzkovateľ ZSS môže minimalizovať riziká sekundárnej kontaminácie:

 • Vydá jedlo a nápoj do riadu ZSS a spotrebiteľ si ho potom preloží do vlastného obalu.
 • Umožní si priniesť vlastný obal len pre studené jedlá a nápoje.
 • Zavedie prísne kontroly hygieny prinesených obalov.

Toto usmernenie je určené pre prevádzkovateľov ZSS a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Dôležité body:

 • Prevádzkovateľ ZSS je zodpovedný za bezpečnosť jedla a nápojov, aj keď sú podávané do vlastných obalov spotrebiteľov.
 • Spotrebitelia by mali používať čisté a hygienické obaly vhodné na styk s potravinami.
 • Prevádzkovateľ ZSS môže minimalizovať riziká sekundárnej kontaminácie rôznymi opatreniami.

Cieľom usmernenia je:

 • Ochrániť zdravie spotrebiteľov.
 • Pomôcť prevádzkovateľom ZSS pri dodržiavaní hygienických predpisov.

Právne predpisy:

Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania (ZSS) sa pri podávaní jedla a nápojov do vlastných obalov spotrebiteľov musia riadiť nasledovnými právnymi predpismi:

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách
 • Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
 • Nariadenie EP a Rady č. 178/2002 o všeobecných zásadách a požiadavkách potravinového práva
 • Nariadenie EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín
 • Nariadenie EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami
 • Nariadenie Komisie č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami
 • Výnos MP SR a MZ SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami
 • Výnos MP SR a MZ SR č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na balenie

Zdroj: ÚVZ SR

error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');