17. July 2024

Najčastejšie otázky

Ak tu nenájdete odpoveď na Vašu otázku, pošlite nám ju e-mailom

 • Akú máte oblasť pôsobnosti ?

  Oblasť pôsobnosti je celá Slovenská republika.

 • Je cenová ponuka spoplatnená ?

  Spracovanie cenovej ponuky je bezplatné.

 • Viete prísť na prevádzku ?

  Po dohode nie je problém pricestovať, služba je spoplatnená 0,20 Eur/1 Km. Prípadne podľa individuálnej dohody!

 • Viete mi navrhnúť prevádzku ?
  • Na návrh priestorov a vybavenie technologickým zariadením, je vhodnejšie osloviť firmu predávajúcu gastrozariadenie, pretože presne vedia rozmery konkrétneho zariadenia, nábytku a pod.
  • Samozrejme, je možné vypracovať hrubý návrh rozmiestnenia. V prípade potreby môžete návrh konzultovať s príslušným ÚVZ SR.
 • Na aký úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) sa môžem obrátiť ?
 • Budem spadať pod štátnu veterinárnu správu, viete pod ktorú ?
 • Koľko trvá vypracovanie HACCP ?

  Spracovanie dokumentov pre štandardnú reštauráciu trvá 14 až 21 dní, alebo podľa dohody. Pre iné typy prevádzok sa môže doba líšiť.

 • Ako často sa má plán HACCP aktualizovať ?

  Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku má povinnosť overovať systém HACCP, napríklad aj vtedy ak sa vykoná akákoľvek zmena produktu, procesu alebo ktoréhokoľvek kroku, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia prehodnotiť tento postup a vykonať jeho potrebné zmeny.

 • Viete vydať zdravotný preukaz ?
  • Zdravotný preukaz Vám vystaví Váš obvodný, alebo podnikový lekár.
 • Aké vzdelanie musím mať na prevádzkovanie ?
  • Podľa § 22 živnostenského zákona Ods. 1) Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú:
   • výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
   • vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore 31) (§ 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov) alebo
   • dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni 31a) (Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
   • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore 31b) (Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
   • osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu 31c) (Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
   • dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky.
  • Ods. 2) Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore podľa odseku 1 sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.
 • Robíte aj školenie personálu ?

  Áno, ide hlavne o pravidelné preškolenia personálu v oblasti hygieny a HACCP na prevádzke v trvaní 1,5 až 2 hodiny. Treba však počítať s nákladmi na dopravu do miesta školenia.

 • Kedy Vás môžem kontaktovať ?
  • Telefonicky v pracovné dni Pondelok až Štvrtok medzi 9:00 – 16:00hod.
   • E-mailom NON-STOP
  • V prípade že sa nedovoláte, stačí napísať správu na mobilné číslo, alebo e-mail.
error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');