17. June 2024

Hygienické požiadavky pri stánkovom predaji a inom ambulantnom predaji potravín a pokrmov

Stánkový predaj a iný ambulantný predaj potravín a pokrmov je na Slovensku regulovaný zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“). Tento zákon stanovuje základné hygienické požiadavky, ktoré musia prevádzkovatelia stánkového predaja a iného ambulantného predaja potravín a pokrmov dodržiavať.

Stánkový predaj a iný ambulantný predaj potravín sa vykonáva:

 • v trvalých stánkoch na dlhodobý predaj (ďalej len trvalé stánky),
 • v stánkoch na krátkodobý predaj pri jednorazových podujatiach, ako sú letné slávnosti, jarmoky, telovýchovné akcie, stretnutia mládeže a pod.,
 • z iných zariadení na ambulantný predaj, napríklad roznáškových košov, podno- sov, zo stolov a z motorových vozidiel vyhovujúcich tomuto účelu,
 • z predajných automatov.

Stánkový predaj je predaj zo stánku s trvalým stanovišťom s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou.

Stánkový predaj a iný ambulantný predaj potravín sa môže vykonávať v stánkoch na krátkodobý predaj na jednorazových podujatiach, ako sú letné slávnosti, jarmoky, telovýchovné akcie a stretnutia mládeže, z iných zariadení na ambulantný predaj, napríklad z roznáškových košov, podnosov, zo stolov, z motorových vozidiel vyhovujúcich tomuto účelu a z predajných automatov (§ 14 výnosu č. 28167/2007-OL (pdf, 124 kB)).

Ambulantný predaj je:

 • predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom
 • predaj na prenosných predajných zariadeniach
 • predaj v pojazdnej predajni
 • sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou

Ambulantný predaj je možné vykonávať na trhovom mieste, ktoré zriaďuje obec.

Ambulantný predaj potravín pri cestách a diaľniciach mimo obce je zakázaný.

V obci sa z potravín môžu ambulantne predávať

 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, nebalenú zmrzlina
 • ovocie a zelenina
 • potraviny určené obcou podľa VZN
 • ryby

Požiadavky na stánky na predaj potravín

Trvalé stánky

 • Musia byť zastrešené a zhotovené zo stavebných materiálov schválených na tento účel.
 • Musia byť umiestnené na bezprašných miestach, vo vzdialenosti najmenej 100 m od zdrojov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvňovať predaj potravín, najmä od miest, ktoré by mohli byť zdrojom nákazlivých ochorení, znečisťovania ovzdušia a pôdy.
 • Nesmú svojou činnosťou nepriaznivo ovplyvňovať okolie zápachom alebo hlukom.
 • Podlahová plocha musí mať takú veľkosť, aby na každého zamestnanca obsluhy pripadala voľná plocha najmenej 2 m².
 • Predná časť stánkov a výdajné okno musia byť chránené strieškou proti dažďu a slnečnému žiareniu.
 • Musia mať priestor na skladovanie potravín a obalov.
 • Musia mať zabezpečený prívod tečúcej teplej vody zahriatej najmenej na 45 °C a prívod tečúcej studenej pitnej vody.
 • Musia byť vybavené zariadením na umývanie rúk.
 • Ak sa predaj uskutočňuje v návratnom riade, musia byť vybavené aj oddeleným priestorom a zariadením na umývanie použitého riadu.
 • Stánky, v ktorých sa pripravujú pokrmy a manipuluje sa so surovinami, musia byť vybavené aj umývacím drezom s prívodom tečúcej teplej vody zahriatej najmenej na 45 °C a prívodom tečúcej studenej pitnej vody.
 • Odpadové vody musia byť napojené na kanalizáciu alebo na vodotesnú žumpu.

Stánky na krátkodobý predaj

 • Musia byť umiestnené na bezprašných miestach, vo vzdialenosti najmenej 100 m od zdrojov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvňovať predaj potravín, najmä od miest, ktoré by mohli byť zdrojom nákazlivých ochorení, znečisťovania ovzdušia a pôdy.
 • Nesmú svojou činnosťou nepriaznivo ovplyvňovať okolie zápachom alebo hlukom.
 • Musia byť vybavené jednoduchými zariadeniami s tečúcou pitnou vodou na umývanie rúk a osobitne zariadeniami s tečúcou pitnou vodou na umývanie pracovného náradia.
 • Musia byť vybavené čistiacimi prostriedkami, mydlom, jednorazovými utierkami, papierom, nádobou na odpadky a podobne.
 • Ak sa v takomto stánku pripravujú pokrmy, musia byť vybavené aj umývadlom na umývanie rúk a drezom s prívodom tečúcej teplej vody zahriatej najmenej na 45 °C a prívodom tečúcej pitnej vody.
 • Ak nie je možné stánok na krátkodobý predaj napojiť na zdroj tečúcej pitnej vody, pitnú vodu možno donášať v nádobách na tento účel určených z vodovodu alebo zo sledovaného vodného zdroja, alebo dovážať cisternami z takéhoto zdroja.
 • V takomto prípade potraviny a nápoje možno podávať len v nevratných obaloch.

  Stánkový predaj a iný ambulantný predaj potravín a pokrmov je dôležitou súčasťou stravovania obyvateľstva. Dodržiavanie hygienických požiadaviek je nevyhnutné na to, aby boli potraviny a pokrmy bezpečné pre spotrebiteľov.

  error: Chránený obsah
  window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');