17. June 2024

ODPORÚČANIA ŠVPS SR NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU SPÔSOBUJÚCEHO OCHORENIE COVID-19 PRI PREDAJI POTRAVÍN

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike spôsobenú šírením ochorenia COVID-19, Štátna veterinárna a potravinová správa SR odporúča pri predaji potravín,
prijať a dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. obmedziť predaj nebalených potravín, t. č. nepoužívať predaj do vlastných obalov prinesených zákazníkom,
 2. nebalené potraviny, pokrmy a nápoje baliť len do nových, čistých, nepoužitých obalov, ktoré sú vhodné a určené na styk s potravinami,
 3. obsluhujúci personál potravinárskych prevádzok (predaj potravín, musí v tomto období dodržiavať vysokú úroveň osobnej a prevádzkovej hygieny, to znamená najmä:
 4. pravidelné a dôkladné umývanie rúk tečúcou teplou vodou a mydlom aspoň po dobu 20 sekúnd, príp. následne omytie vhodným dezinfekčným prostriedkom a osušenie papierovou
  jednorazovou utierkou; umývať si ruky vždy po fúkaní nosa, kašľaní alebo kýchaní alebo po použití toalety
 5. čistý pracovný odev, používanie vhodných ochranných pomôcok (jednorazové rukavice, pokrývka hlavy, rúška na zakrytie úst a nosa),
 6. úplne vylúčiť priamy kontakt nebalených potravín a pokrmov s nechránenými rukami (požívať pracovné náradie pri porciovaní, ochranné rukavice),
 7. sledovanie svojho zdravotného stavu, úplné vylúčenie personálu, ktorý vykazuje príznaky respiračného ochorenia (ako sú napr. kašeľ, kýchanie, zvýšená teplota); t. j. osoby, ktoré sú choré, nesmú manipulovať s potravinami alebo pokrmami a nesmú vstupovať do priestorov, kde sa manipuluje s potravinami)
 8. vyhýbanie sa priamemu kontaktu s osobami vykazujúcimi príznaky respiračného ochorenia, v prípade nevyhnutného styku dodržiavanie minimálnej vzdialenosti aspoň 1 m,
 9. udržiavanie dôkladnej čistoty pracovného prostredia, pracovných plôch a pracovných pomôcok (odporúčame zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie)
 10. pri manipulácii s potravinami živočíšneho pôvodu je potrebné dodržiavať zaužívané hygienické pravidlá v rámci správnej výrobnej praxe a HACCP. K takýmto pravidlám patria napríklad:
 • zabrániť vstupu zvierat do výrobných, manipulačných a skladovacích častí ,
 • chrániť prevádzku pred hmyzom a hlodavcami (vykonávať pravidelne zavedené kontroly a opatrenia na zabránenie vniknutiu do prevádzky ,
 • pri manipulácii so surovým mäsom, mliekom alebo živočíšnymi potravinami je potrebné dodržiavať:
  • zásady prevádzkovej hygieny, pravidelné a dôkladné čistenie pracovných plôch, náradia, náčinia, riadu a priestorov, kde sa manipuluje s potravinami,
  • zabrániť krížovej kontaminácii pracovných plôch, náradia, riadu a pod. – tzn. zabezpečiť, aby sa tepelne spracované potraviny, pokrmy pripravovali oddelene od tepelne nespracovaných
   potravín živočíšneho pôvodu (mäso),
  • dodržiavať teplotné požiadavky počas prípravy pokrmov (zásady HACCP),
  • dodržiavať osobnú hygienu (čistota pracovného odevu, čistota rúk – dôkladné umývanie rúk počas celého procesu prípravy pokrmov, pri prechode práce zo živočíšnymi surovinami na prácu s potravinami tepelne opracovanými; dodržiavať čistotu rúk a nechtov ich dôkladné umývanie pri výkone čistých a nečistých pracovných činností a po použití toalety a vykonávaní toaletných úprav),
  • dodržiavať zásady manipulácie s odpadom (zvyšky pokrmov, potravín), odpad uskladňovať v uzavretých nádobách na vyhradenom mieste, pravidelne odstraňovať z prevádzky a zabezpečiť pravidelný odvoz oprávnenou osobou na zneškodňovanie odpadu.

Celé odporúčanie nájdete vo formáte PDF na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, alebo v tomto odkaze (odkaz sa otvorí v novom okne)

error: Chránený obsah
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1039682105');