4. March 2021

HACCP

PRÍNOSY HACCP

 • jednoznačná identifikácia kontrola rizika zdravotnej nezávadnosti potravín
 • minimalizácia možnosti výskytu zdravotne závadných potravín
 • splnenie legislatívnych požiadaviek na výrobcou potravín
 • vytvorenie vhodného základu pre budúci prechod firmy na medzinárodne štandardy bezpečnosti potravín vyžadované
 • retailovými reťazcami – IFS, BRC, apod.
 • vierohodné potvrdenie funkčnosti efektívnosti zavedeného systému nezávislou treťou stranou, zvýšenie dôvery
 • verejnosti a štátnych kontrolných organov

HACCP

Pomôžeme s potrebnými dokumentami a formulármi.

ČO JE POTREBNÉ NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE HACCP

 • prevádzkový poriadok
 • zostavenie týmu HACCP
 • stanovenie výrobnej činnosti a úloh
 • technologické postupy, popisy jedál / výrobkov
 • prúdové diagramy každého výrobného procesu
 • stanovenie kontrolných bodov
 • stanovenie kritických kontrolných bodov
 • stanovenie hodnôt kritických limitov pre CP a CCP
 • definovanie nápravných opatrení pre každý CCP
 • postup sledovania CP a CCP
 • sytem kontroly na ovládanie rizík
 • školenie zamestnancov

HACCP zavedieme do Vašej prevádzky veľmi rýchlo, bez zbytočnej administratívy navyše. V prípade záujmu tiež vypracujeme sanitačný a prevádzkový poriadok a všetky manuály.

Mám záujem o HACCP plán: